Klingáč-Dubové stoly

Cena

Všetky ceny dubových stolov ( produktov ) sú uvedené v konečnej hodnote s DPH.

Objednávka

Objednávku produktu: Dubový stôl, ktorý je skladom, je možné uskutočniť prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Miesto odberu, spôsob platby, termín odovzdania, prípadne ostatné dojednania sú možné po dohode so Zhotoviteľom.

Objednávku produktu: Dubový stôl, ktorý nie je skladom, je možné uskutočniť prostredníctvom emailu. Špecifikácia objednaného stola ( produktu ), termín odovzdania, miesto odberu, spôsob platby, prípadne ostatné dojednania sa dohodnú v Zmluve o dielo.

Dostupnosť

Dubový stôl skladom je zvyčajne možné po dohode odobrať ihneď. Dubový stôl na objednávku vyrábam v priebehu 4 – 6 pracovných týždňov.

Záručné podmienky

Súčasťou každej vybavenej objednávky je ZMLUVA O DIELO podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskej zákonníka.

Na všetok predávaný tovar je zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na drobné odchýlky vo veľkosti, štruktúre dreva, povrchu stola či farbe produktu vzhľadom na jeho ručné spracovanie. Záruka sa ďalej nevzťahuje ani na výraznejšie anomálie produktu, ktoré boli Objednávateľovi známe, a objednávateľ bol na ne upozornený v popise produktu, alebo boli viditeľné na fotografiách pri danom produkte.

Ak má dielo neodstrániteľné nedostatky, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

V prípade, ak má dielo nedostatky, ktoré sú odstrániteľné, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi dielo na autorskú korektúru s cieľom odstránenia nedostatkov a určí mu primeranú lehotu na ich odstránenie.

Máte otázky? Smelo ma kontaktujte stoly@klinngac.sk